De tijdelijke overlijdensverzekering zorgt voor financiële bescherming van uw gezin bij het wegvallen van een kostwinner.

De ideale aanvulling op het overlevingspensioen

De Belgische sociale wetgeving voorziet immers maar een overlevingspensioen (weduwe- of weduwnaarspensioen) vanaf de leeftijd van 47 jaar en 6 maanden (een leeftijd die de komende jaren verder wordt opgetrokken tot 50 jaar) en dan enkel nog voor gehuwden.  Bent u jonger dan is er gedurende 1 (zonder kinderen) of 2 jaar (met kinderen) een overgangsuitkering. Bij een overlijden op jonge leeftijd blijven er dus heel wat jaren te overbruggen tot de uitkering van het overlevingspensioen.

Woont u feitelijk of wettelijk samen dan geniet u zelfs helemaal geen enkele bescherming tegen overlijden binnen de sociale zekerheid.

Gelukkig bestaan er enkele prima verzekeringsoplossingen. De belangrijkste daarvan is allicht de tijdelijke overlijdensverzekering.

Maximale flexibiliteit

Met de tijdelijke overlijdensverzekering kiest u zelf de duurtijd van de bescherming, hoe groot de bescherming moet zijn en wie de begunstigde is van het uit te keren kapitaal. Op die manier bouwt u voor een beperkte premie uw eigen sociale bescherming uit.  Wijzigt uw situatie dan kan u de polis aanpassen of beëindigen.

Maximale bescherming

U bent zowel verzekerd voor overlijden door ongeval of ziekte en dit vanaf de allereerste dag, zonder wachttijd.  

Indien u dat wenst kan u de waarborg uitbreiden met een extra uitkering bij overlijden door ongeval of de overname van de premiebetaling bij invaliditeit.

U dient wel rekening te houden met enkele beperkingen zo is ondermeer zelfmoord in het eerste verzekeringsjaar niet verzekerd, ook ongevallen tijdens het valschermspringen of tijdens een ballonvaart zijn niet gedekt.

Fiscaal aftrekbaar

Onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een fiscaal voordeel  tot 30% van de premie.

Bescheiden premie

Hier vindt u de maandelijkse premie voor een tijdelijke overlijdensverzekering tot de 50ste verjaardag van de verzekerde voor een kapitaal bij overlijden van € 25.000.

De premie gaat er van uit dat u niet-roker bent, in goede gezondheid verkeert en dat uw beroep of hobby’s geen bijzondere risico’s met zich meebrengen.  De premie evolueert niet met de leeftijd dus u behoudt de premie van je instapleeftijd.

Leeftijd verzekerde 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar
Premie € 7,17 € 7,77 € 8,60 € 9,65 € 11,13

tarief geldig op 1/7/2022

Uitsluitingen en beperkingen:

  • U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.
  • Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.
  • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Goed om te weten:

  • De tijdelijke overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk de voorwaarden en de informatiefiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of kom bij ons langs. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (1 of 2 maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
  • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisicopremievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
  • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
  • Het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).